Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


Czystość i porządek - nasz wspólny cel


    Od wielu lat borykamy się z problemem odpadów i ścieków.
Dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie przynosi oczekiwanych efektów, dlatego Rząd zdecydował o jego reformie. Uchwalona została więc ustawa, która nakłada na gminy szereg obowiązków, w tym przede wszystkim przejęcie odpowiedzialności od mieszkańców za odpady powstające na jej terenie. Wejście w życie nowego systemu powinno nastąpić najpóźniej 1 lipca przyszłego roku.

Jak będzie działał nowy system?
- Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb,
sposób i częstotliwość jej wnoszenia;
- stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości
lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego;
- opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc je segregować;
- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane;
- gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów;
- powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów.

    Przygotowanie się do nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
a także przyjęcie najlepszych dla nas rozwiązań z zakresu gospodarki ściekowej, wymaga zebrania wielu informacji. W związku z tym, w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie u Państwa kontrola z zakresu obowiązującego jeszcze „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostaszewo".
Prosimy więc Państwa o przygotowanie dokumentacji dotyczącej wywozu odpadów
i ścieków oraz o udzielanie rzetelnych informacji.

    Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 

WIĘCEJ INFORMACJI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OSTASZEWO
Opublikowano: 2012-08-10 13:23:35
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko