Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


Rewitalizacja parku w Gniazdowie: Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej ofer
SB.271.3.2012 Ostaszewo, dn.07.11.2012

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja parku w Gniazdowie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„ARTEL”
Arkadiusz Abramczyk
ul. Nadwiślańska 29
83-110 Knybawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaproponował najniższą cenę, wynoszącą 54 900,00 zł, a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych, obliczonych wg wzoru zawartego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ponadto, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta bezpośrednio po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.Z poważaniem

Wójt Gminy

Robert CiżmowskiWięcej informacji na temat przetargu dostępne jest na stornie BIP Urzędu Gminy pod adresem:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/
Opublikowano: 2012-11-07 09:07:51
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko