Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ostaszewo: Remont trzech pom
SB.271.2.2012 Ostaszewo, dn.08.11.2012
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont trzech pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Ostaszewie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SEB- INWEST
Sebastian Paluchowski
ul. Kościuszki 25
83-130 PelplinUzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaproponował najniższą cenę, wynoszącą 89 039,49 zł, a cena była jedynym kryterium
oceny ofert. Oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych, obliczonych wg wzoru zawartego
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ponadto, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W postępowaniu zostało złożone 8 ofert. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1, oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Leśna 13, 83-200 Starogard Gdański.
Oferta uzyskała 99,94 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 89 093,36 zł;

2) „TA-WAL ”Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane, ul. Zakopiańska 5/7, 82-200 Malbork.
Oferta uzyskała 64,52 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 138 000,00 zł;

3) „BUD-MAR ”Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń, ul. Boh. Westerplatte 8, 82-300 Elbląg.
Oferta uzyskała 81,21 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej:109 646,47 zł;

4) Produkcja Okien i Drzwi „KRONE” s. c., D. Mielżyński, A. Soboń, Bielnik Pierwszy 1A, 82-310 Elbląg.
Oferta uzyskała 86,99 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 102 357,08 zł;

5) Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” s. c., ul. Hanny Hass 52, 83-110 Tczew.
Oferta uzyskała 87,29 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 102 000,00 zł;

6) Usługi Elektro - Instalacyjne i Roboty Ogólnobudowlane, Stanisław Lipecki, ul. Warszawska 7,
82-200 Malbork.
Oferta uzyskała 65,47 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 136 010,46 zł;

7) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARBUD, Karol Brillowski, ul. Ostrzycka 35, 83-324 Brodnica Górna.
Oferta uzyskała 75,66 pkt, co zostało obliczone na podstawie ceny oferty, wynoszącej: 117 677,29 zł;

3. Żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony.

4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a „ustawy Pzp” umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta bezpośrednio po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.Z poważaniem

Wójt Gminy

Robert Ciżmowski
Opublikowano: 2012-11-08 14:11:52
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko